tag featured image

minimalism

chúng ta chỉ giữ lại những thứ cần thiết ở cả vật chất lẫn tinh thần, sống tập trung vào những điều quan trọng, từ đó mà cuộc sống trở nên chất lượng và nhiều niềm vui hơn, hạnh phúc hơn.

  1. 1 năm tối giản

  2. 29 tháng 3 2020
  3. Sống chậm và đạp xe

  4. 10 tháng 3 2020